Język / Language
Regulamin konkursu FB

REGULAMIN KONKURSU FACEBOOK z dnia 10/11/2017 r.  

Konkurs trwa do 17/11/2017 do 23:59, a wyłonienie zwycięzców nastąpi do 20/11/2017 do 12:00.

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu (dalej „Konkurs”) na portalu społecznościowym Facebook, na profilu  THELULALY jest LULALY Ewa Makowska z siedzibą w Waarszawie, Domaniewska 17/19 lok 133, NIP:886 242 19 79 (dalej „Organizator”).

2. Fundatorem nagród jest: jest LULALY Ewa Makowska z siedzibą w Warszawie, Domaniewska 17/19 lok 133, NIP:886 242 19 79 (dalej „Organizator”).

3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia.

6. Konkurs zostanie przeprowadzony w serwisie społecznościowym Facebook, prowadzonym pod adresem www.facebook.com/thelulaly.

7. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany ani w żaden sposób powiązany z serwisem Facebook.

8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.

9. Konkurs nie narusza Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w tym nie narusza postanowień art. 29 tejże ustawy.

II. Uczestnik konkursu

1. Uczestnikiem konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, która zaakceptowała Regulamin (dalej: „Uczestnik”).

2. Uczestnik oświadcza, że:

a) jest pełnoletnią osobą fizyczną, zamieszkałą w Polsce, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

b) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;

c) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu;

d) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;

e) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie i wysyłką nagrody;

f) jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;

g) Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, spółek powiązanych, pracownicy innych podmiotów związanych z Organizatorem, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków rodziny uznaje się wstępnych.

III. Nagrody dla Uczestników

Nagrody (dalej: „Nagrody”) w konkursie to towary wymienione w treści Konkursu opublikowanego na portalu Facebook, na profilu THELULALY www.facebook.com/thelulaly

IV. Miejsce, czas i zasady Konkursu

1. Konkurs jest dostępny w formie postu konkursowego na portalu społecznościowym Facebook

2. Termin obowiązywania Konkursu został określony w treści postu konkursowego na portalu Facebook

V. Zasady uczestnictwa w Konkursie

1. Zadaniem Uczestnika jest umieszczenie komentarza pod postem konkursowym odpowiadającego na pytanie/zadanie z treści postu konkursowego.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia i nazwiska osoby, która wygra konkurs.

3. Jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę w jednym Konkursie.

4. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem www.facebook.com/thelulaly

VI. Warunki uczestnictwa w konkursie i odbioru nagród

1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga jedynie rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.

2. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 48 godzin na fanpage`u www.facebook.com/thelulaly wiadomości prywatnej z następującymi danymi: a) imię i nazwisko b) adres korespondencyjny c) numer telefonu d) adres mailowy

3. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. V, przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez Uczestnika prawa do nagrody.

4. Przyznane w konkursie nagrody zostaną wysłane uczestnikom do 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Fundatora informacji, o której mowa w pkt. V.

5. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.

6. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator.

VII. Zakres odpowiedzialności Organizatora

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników konkursu, w tym brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:

a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);

b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;

c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;

d) ingerują w mechanizm działania konkursu;

e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook w celu uniknięcia weryfikacji wieku a nie ukończyli 18 lat.

VIII. Przetwarzanie danych osobowych

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora i Fundatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.

3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

IX. Prawa autorskie

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w konkursie, w szczególności:

a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób mechanizmu konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;

b) korzystanie z konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

X. Reklamacje i zgłoszenia naruszeń

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania konkursu lub stwierdzonych naruszeń Regulaminu winny być zgłaszane Organizatorowi za pomocą poczty elektronicznej na adres: lulaly@lulaly.com i/lub za pomocą wiadomości prywatnej na portalu Facebook pod adresem www.facebook.com/thelulaly  i/lub pisemnie na adres siedziby Organizatora.

2. Reklamacja lub zgłoszenie o stwierdzonych naruszeniach powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika konkursu jak również opis reklamowanego zdarzenia.

3. Reklamacje i zgłoszenia będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

4. Użytkownik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora drogą elektroniczną na adres znajdujący się w profilu Użytkownika na Facebooku lub pisemnie na wskazany adres do korespondencji.

XI. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.11.2017 r. i obowiązuje do odwołania.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.  

 

 

Promocje
3 x Sojowa świeca do masażu EMOTION - 45ml
3 x Sojowa świeca do masażu EMOTION - 45ml
117,00 zł 79,00 zł
szt.
Duże świece do masażu 2 + 1 GRATIS
Duże świece do masażu 2 + 1 GRATIS
297,00 zł 198,00 zł
3 x Sojowa świeca do masażu ENERGY - 45ml
3 x Sojowa świeca do masażu ENERGY - 45ml
117,00 zł 79,00 zł
szt.
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz jako pierwszy otrzymywać informacje o nowościach w naszej ofercie i promocjach. Dla naszych Subskrybentów mamy specjalne oferty :) ZAPRASZAMY!
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl